عملکرد دوگانه شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی امروزه می توانند به عنوان یک فرصت تلقی شوند.  این فرصت­ها گاه  با ترویج و تقویت باورهای افراط گونه در بعضی از حوزه های  اخلاقی به صورت تهدیدی برای خانواده درآیند. به طوریکه که نه تنها گوشه گیری از اجتماع را به دنبال داشته، بلکه این روند در مسیری در حال شکل گیری است که ارتباطات چهره به چهره و کلامی را کاهش میدهد.

دسته بندی محصول: