بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا

کتاب بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا  در ۱۲۰صفحه و چهار فصل می­باشد. در قسمت­هایی در این کتاب می­خوانیم :

فاجعه منا و عمق آثار فردی و اجتماعی داخلی و بین المللی آن فراتر از یک مسئله معمولی است. این فاجعه آن گاه عمیق تر خود را نشان می دهد که با دولتی باید طرف شد که علی رغم ادعاهای زیاد به ابتدایی ترین قواعد حقوقی اعتقادی ندارد. این دولت حتی به آموزه های اسلامی در مورد تمامی مسلمانان نیز باوری ندارد.

دسته بندی محصول: