این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایزمان استمپترتیب صعودی
۵.۷۸.۴۲.۶۲زیادي, ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۳:۰۳
۵.۷۸.۱۱۳.۱۱زیادد, ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۰۵:۲۷
۵.۷۸.۲۲۵.۲۱۰زیادچ, ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ - ۰۶:۲۸
۱۰.۲۴۱.۱.۲۱۱زیادي, ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ - ۱۲:۳۷
adminlorestanزیادس, ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ - ۱۱:۲۸
۵.۲۱۳.۱۰۳.۴۷زیادس, ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۱۷:۴۴
۲.۱۸۵.۱۹۶.۱۰۹هیچکدامش, ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ - ۱۹:۱۱
۵.۷۸.۴۰.۱۰۱زیادس, ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ - ۱۳:۴۰
۲.۱۸۵.۲۰۹.۲۳۶هیچکدامج, ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ - ۱۲:۲۶
۹۵.۶۴.۱۰.۲۴۰هیچکدامپ, ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ - ۱۷:۰۷
۲.۱۸۵.۱۹۶.۲۳۶زیادپ, ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ - ۰۹:۰۱
۱۵۸.۵۸.۱۰۷.۱۴۱زیادد, ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ - ۰۴:۲۰
۵.۲۲۱.۱۵۳.۲۵۱زیادي, ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ - ۱۰:۵۹