نقش مخرب رسانه های بیگانه و فضای مجازی در ایجاد بروز ناهنجاری های اجتماعی

زیاد
۷۷% (۱۰ نظرسنجی)
متوسط
۰% (۱ نظرسنجی)
کم
۰% (۱ نظرسنجی)
هیچکدام
۲۳% (۳ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۳