نقش مخرب رسانه های بیگانه و فضای مجازی در ایجاد بروز ناهنجاری های اجتماعی

زیاد
۷۳% (۸ نظرسنجی)
متوسط
۰% (۱ نظرسنجی)
کم
۰% (۱ نظرسنجی)
هیچکدام
۲۷% (۳ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۱